06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

In 2020 zijn er 610 doden gevallen in het Nederlandse verkeer: 51 doden minder dan in 2019. Dit blijkt uit cijfers die het CBS 14 april heeft gepubliceerd. De beleidsdoelstelling voor verkeersdoden die de regering in 2008 stelde (maximaal 500 verkeerdoden in 2020) is hiermee definitief niet gehaald.

Ruim een derde van de verkeersdoden in 2020 viel onder fietsers: 229 (38%), en iets minder dan een derde onder auto-inzittenden (195). In 2019 kwamen 203 fietsers om het leven (31%) en 237 auto-inzittenden (36%). De meeste verkeersdoden vielen in 2020 onder ouderen (70+): 225 (37%). Onder kinderen (0-14 jaar) vielen in 2020 17 verkeersdoden (3%).

De daling in het aantal verkeersdoden laat de laatste jaren een stagnatie zien. Het lagere aantal verkeersdoden in 2020 ten opzichte van 2019 betekent nog geenszins dat deze trend van de laatste jaren is doorbroken: voor zover nu bekend past ook het aantal over 2020 binnen die stagnatie, aldus het SWOV. In het verkeer kwamen vorig jaar 453 mannen en 157 vrouwen om. Onder vrouwen nam het aantal verkeersdoden met bijna 20% af. Bij mannen was de afname met 2,6% relatief minder groot.

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde het sterkst onder inzittenden van personenauto’s en nam alleen toe onder fietsers. Het aantal verkeersdoden daalde het hardst onder twintigers, dertigers en 80-plussers, en onder de verkeersdeelnemers in Noord-Brabant.   De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers (229). Dit waren er 26 (12,8%) meer dan in 2019 en én meer dan in 2018. Daarmee werd in 2020 het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt. Een derde van alle fietsdoden, 74 personen, verongelukte op een e-bike. In 2019 overleden 65 e-bikers door een verkeersongeval.

De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam af van 324 in 2019 naar 306 in 2020. De gestage daling van het aantal verkeersdoden onder ouderen is al langer zichtbaar. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.Het aantal twintigers en dertigers dat omkwam in het verkeer is, na een stijging in 2019, gedaald tot het niveau van de jaren 2016–2018. Het aantal verkeersdoden liep terug van 183 (2019) naar 149 (2020), een daling van 19%. De grootste afname in deze leeftijdsgroep is zichtbaar bij inzittenden van personenauto’s en motorrijders.Het aantal 80-plussers onder de verkeersdoden is met 18 gedaald, van 126 in 2019 tot 108 in 2020. In deze leeftijdscategorie vielen minder verkeersdoden onder voetgangers en scootmobilisten. Bij jongeren tot 20 jaar en bij 40- tot 80-jarigen zijn in 2020 geen grote verschillen in het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2019. .

In Noord-Brabant viel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers, maar het aantal verkeersdoden is er ook het sterkst gedaald. In 2020 vielen daar 99 dodelijke verkeersslachtoffers, tegen 142 in 2019 en 150 in 2018. Ook in Overijssel, Utrecht en Flevoland daalde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.In Zeeland, Groningen en Friesland nam het aantal verkeersdoden in 2020 toe in vergelijking met 2019. Het aantal dodelijke slachtoffers in Drenthe, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg bleef op hetzelfde niveau als in 2019. In Flevoland vielen de minste verkeersdoden.

Lockdown

Het voorlopig aantal verkeersdoden, gemeten over de eerste helft van 2020, leek tot nu toe niet of nauwelijks te zijn beïnvloed door de teruggang in mobiliteit vanwege de lockdown. Vanaf maart nam de mobiliteit sterk af, maar deze was vanaf juli weer op het gebruikelijke niveau, met uitzondering van het openbaar vervoer. Op basis van deze ontwikkeling verwachtte SWOV dat de doelstelling voor verkeersdoden in 2020 niet gehaald zou worden. Een sterke daling van het aantal verkeersdoden in oktober corrigeerde de verwachting wat naar beneden, maar de conclusie dat de doelstelling niet gehaald zou worden blijft ongewijzigd. Dit wordt nu door de definitieve cijfers bevestigd.

SWOV en haar partners in de Verkeersveiligheidscoalitie vinden dat verkeersveiligheid ook in de komende kabinetsperiode een prioriteit moet worden. De ernst van deze oproep aan Kabinet en Kamer wordt donderdag 22 april onderstreept als de Verkeersveiligheidscoalitie het vernieuwde Verkeersveiligheidsmanifest presenteert aan leden van de Tweede Kamer.

Dit manifest bevat oplossingsrichtingen die volgens de Verkeersveiligheidscoalitie essentieel zijn om het aantal verkeersslachtoffers gericht terug te dringen. Zie de geactualiseerde SWOV-factsheet Verkeersdoden in Nederland

Bron: Risk en Business