06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. In 2021 ontvangt de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van ongevallen, dat is 5% minder dan in 2020 en 18% minder dan het jaar daarvoor. De verklaring hiervoor is dat grote groepen werknemers vanwege lockdownmaatregelen thuis moesten werken. De economische activiteit in sectoren waar nog wel op locatie werd gewerkt, nam af.

Meldingsplichtige arbeidsongevallen met voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, worden door de Arbeidsinspectie nader onderzocht. In 2021 heeft dit geleid tot 2.038 ongevalsonderzoeken. Het aantal afgesloten ongevalsonderzoeken was 1.957.

Ongevalsmeldingen, gestarte en afgesloten ongevalsonderzoeken 2017 t/m 2021

Risicovolle sectoren

Net als in eerdere jaren vielen in absolute zin de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag.

Afgezet tegen het aantal banen is afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) in 2021 de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen: gemiddeld 144 per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de bouw met 114 en landbouw, bosbouw en visserij met 96 slachtoffers per 100.000 banen.

In 2021 registreerde de Inspectie 58 dodelijke arbeidsongevallen en 60 slachtoffers. Tweemaal kwam het voor dat er twee slachtoffers waren bij één arbeidsongeval. Dit aantal dodelijke slachtoffers is vergelijkbaar met eerdere jaren waarin de Inspectie steeds 50 tot 70 dodelijke slachtoffers registreerde. De afname in het aantal ongevalsmeldingen tijdens de coronapandemie vertaalt zich dus niet in een afname in het aantal dodelijke ongevallen en slachtoffers. . Een zieke collega op de werkvloer en geen afstand kunnen houden waren de meest ingediende klachten

Mensen en middelen

In 2021 is € 34,7 miljoen aan extra middelen uit het regeerakkoord voor de Inspectie beschikbaar gekomen.Net als in 2019 en 2020 zijn de extra middelen voor het grootste gedeelte benut voor het aannemen van inspecteurs en rechercheurs.Gelet op de doorlooptijd van opleiden en inwerken, zijn deze medewerkers naar verwachting eind 2022 operationeel inzetbaar.Tevens heeft in 2021 een extra wervingsronde plaatsgevonden en ook voor deze medewerkers is de verwachting dat zij in 2022 ingezet zullen worden. 2022 is het laatste jaar van de ICF-uitbreiding, daarna is de structurele formatie circa 1570 fte.

Bron: Risk en Business