06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Bij nieuw te bouwen parkeergarages onder gebouwen waarin wordt geslapen moet verplicht een automatische blusinstallatie worden toegepast. Dit staat in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in verband met de brandveiligheid van parkeergarages dat minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het ontwerpbesluit zijn enkele wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht ten aanzien van de brandveiligheidseisen met betrekking tot parkeergarages. Hierdoor worden zij beter afgestemd op de kwaliteiten van moderne auto’s, waaronder veelvuldig kunststofgebruik en gebruik van alternatieve energievoorzieningen.

Effectieve inzet brandweer afgenomen

De (bouw)eisen voor de brandveiligheid van parkeergarages waren onvoldoende afgestemd op de moderne auto’s, die steeds groter zijn en bestaan uit meer kunststof. De kans dat er bij een brand meerdere auto’s in brand raken en dat deze brand zich steeds verder verplaatst (travelling fire) is toegenomen. Daarnaast is ook de rookproductie van branden in parkeergarages toegenomen: al bij een beperkte brandomvang wordt een grote hoeveelheid rook geproduceerd door het vele kunststof in moderne auto’s, die zich snel door de garage verspreidt. Een effectieve inzet van de brandweer bij een parkeergaragebrand is hierdoor afgenomen. Ook de toename van auto’s met alternatieve energievoorziening vraagt een andere inzet van de brandweer. Het blussen van een brandende accu in een elektrische auto vergt bijvoorbeeld de langdurig inzet van veel bluswater.

Bewoners kunnen niet tijdig ontvluchten

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de kans dat een brand in een parkeergarage niet beheersbaar is voor de brandweer toegenomen is. Vooral bij parkeergarages onder woongebouwen en andere gebouwen waarin wordt geslapen is er hierdoor een risico dat de bewoners/gebruikers een gebouw niet tijdig kunnen ontvluchten. De aanscherping van de (bouw)eisen voor de brandveiligheid van parkeergarages moet dit risico inperken.

Automatische blusinstallatie verplicht

Met de voorgenomen wijziging is in het Bbl geregeld dat bij nieuw te bouwen parkeergarages onder gebouwen waarin wordt geslapen verplicht een automatische blusinstallatie moet worden toegepast. De verplichting geldt voor parkeergarages die liggen onder een gebouw met een vloer hoger dan 13 meter. Hiervan zijn uitgezonderd parkeergarages die niet groter zijn dan 1000 m2 en waarbij het bovengelegen gebouw een vluchtroute heeft die niet bereikbaar is vanuit de parkeergarage. Ook geldt de uitzondering niet als het een parkeergarage betreft die is voorzien van een automatisch parkeersysteem. Bij parkeergarages onder lagere gebouwen geldt de verplichting alleen als de parkeergarage groter is dan 1000 m2 en als het bovengelegen gebouw slechts één vluchtroute heeft die bereikbaar is vanuit de parkeergarage.

Bron: Risk en Business
Zie ook: Branden en brandstichting