06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Disclaimer

Klachtenregeling SOD onderzoek 

Uitgangspunt

Artikel 18 van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus bepaalt, dat een onder andere een recherchebureau zoals SOD Onderzoek een klachtenregeling dient vast te stellen. 

De klachtenregeling bevat ten minste gegevens over:

 1. bij wie de klacht moet worden ingediend;
 2. de minimale eisen waaraan een klaagschrift moet voldoen;
 3. de termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend;
 4. de te volgen procedure voor de behandeling van de klacht;
 5. de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld.

Een kopie van ingediende klachten dient door SOD Onderzoek ter kennis van de minister worden gebracht.

De standaard klachtenregeling zoals deze hieronder is opgenomen probeert een zo volledig mogelijke klachtenregeling weer te geven.

In dit voorstel voor een klachtenregeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de behandeling van een klacht in eerste aanleg (door de directeur van SOD Onderzoek) en in tweede aanleg (door een klachtencommissie).

Artikel 1. Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder:

 1. de organisatie:
  SOD Onderzoek, gevestigd te 2163BP Lisse, Voerman 182, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 61752657 en degenen die ten behoeve van en in opdracht van deze organisatie werkzaamheden verrichten, nader te noemen ‘Medewerkers´;
 2. de klager:
  degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van SOD Onderzoek;
 3. een gedraging:
  het handelen of nalaten van SOD Onderzoek of haar medewerkers;
 4. de beklaagde:
  de organisatie namelijk SOD Onderzoek tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
 5. een klaagschrift:
  een schriftelijke klacht tegen een gedraging van SOD Onderzoek;
 6. de klachtencommissie:
  de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen; een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van de directeur van SOD Onderzoek, het uitblijven van een beslissing van haar directeur of een gedraging van die directeur.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van SOD Onderzoek en haar medewerkers.

 

Artikel 3. Wijze van indienen

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van SOD Onderzoek die de gedraging verricht heeft.
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
  1. de naam en adres van de klager;
  2. de datum van de ingediende klacht;
  3. een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
  4. de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van SOD Onderzoek klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

 

Artikel 4. Indieningstermijn

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 5. Kostenloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn voor de klager geen kosten verbonden.

 

Artikel 6. Ontvangstbevestiging

De directeur van SOD Onderzoek zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst aan de klager.

 

Artikel 7

De directeur van SOD Onderzoek zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Artikel 8. Mondelinge behandelingsprocedure

 1. De directeur van SOD Onderzoek onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud op een overeen te komen locatie.
 2. De directeur van SOD Onderzoek voert een gesprek met de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

 

Artikel 9. Schriftelijke behandelingsprocedure

 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

 

Artikel 10. Beslissing

De directeur van SOD Onderzoek beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

 

Artikel 11. Schriftelijke mededeling

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

 

Artikel 12. Beroepschrift

Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur van SOD Onderzoek kan een beroepschrift ingediend worden bij de Onafhankelijke Klachtencommissie.

 

Artikel 13. Wijze van indienen

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de klachtencommissie.
 2. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
  1. de naam en adres van de klager;
  2. de datum;
  3. een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
  4. de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 3. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de klachtencommissie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

 

Artikel 14. Ontvangstbevestiging

De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van ontvangst.

 

Artikel 15. Wijze van behandelen

 1. Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel 1, zevende lid dan verklaart de klachtencommissie uw beroepschrift

niet-ontvankelijk.

 1. Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor een hoorzitting.
 2. De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden.

 

Artikel 16. Beslissing

De klachtencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing.

 

Artikel 17

De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de beklaagde.

 

Artikel 18

Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.