06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Computercriminaliteit III |  Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

 

Door heling wordt een omvangrijke markt van vraag naar en aanbod van wederrechtelijk verkregen goederen in stand gehouden. Naar schatting vond in 2016 80% van alle diefstallen en inbraken plaats om gestolen goederen door te verkopen. Hoewel de afgelopen jaren al veel is geïnvesteerd in de aanpak van heling, heeft de Minister van Justitie en Veiligheid  een wetsvoorstel ingediend om de bestrijding van heling (nog verder) te verbeteren. De hoofdlijnen van het wetsvoorstel kunnen als volgt samengevat worden weergegeven:

1. Waar het tot nu toe aan de gemeenten werd overgelaten of het Digitale opkopersregister (DOR) verplicht was, is met het wetsvoorstel gekozen voor een verplichte landelijke invoering van het DOR voor
alle opkopers en handelaren;

2. De invoering van een verplichte bewaartermijn van vijf werkdagen alvorens een opkoper of een handelaar een gebruikt of ongeregeld goed mag doorverkopen. Doel hiervan is de politie de gelegenheid te
geven te onderzoeken of sprake is van het opkopen van of handelen in een wederrechtelijk verkregen goed en biedt het tevens de mogelijkheid om in geval van diefstal of een ander vermogensdelict het
goed terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Dit kan zowel het slachtoffer van het delict zijn, maar bijvoorbeeld ook de verzekeraar als zij de schade aan het slachtoffer heeft vergoed. De
bewaartermijn van vijf werkdagen geldt niet voor gekentekende voertuigen, maar wel voor voertuigonderdelen.

3. De derde verplichting in het wetsvoorstel houdt verband met de introductie van het Digitale opkopersloket (DOL). Deze zogeheten meldplicht heeft primair tot doel zicht te krijgen op de aanwezige
opkopers en handelaren in iedere gemaakte zodat op efficiënte wijze kan worden gecontroleerd of zij de verplichtingen nakomen.

Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling

Memorie van Toelichting verbetering bestrijding heling

Bron: Stichting VBV